Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Pro pedagogy

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ
PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského pořádá 22.10. 2014 od 9.00 akreditovaný program

Významné osobnosti moderních dějin. Evropský humanista Přemysl Pitter v kontextu
20. století

Forma vzdělávacího programu: prezenční přednášky se zapojením prvků workshopu

Cílové skupiny: učitelé společenskovědních předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ

Lektorka: PhDr. Lenka Lajsková

Program je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky dějin 20. století. Představuje možnosti, jak se na životních osudech konkrétní osobnosti odrazily dějinné zvraty 20. století. Důraz je kladen na osobnost Přemysla Pittra, zvláště na evropský rozměr jeho humanitární činnosti na pozadí bouřlivého 20. století.

Výše poplatku: zdarma

Přihlášky: na mail lajskova@npmk.cz do 8.10. Prosíme uvádět jméno, kontakt (mail, telefon), adresu školy, aprobaci. Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 přihlášených.

Národní pedagogické muzeum je institucí akreditovanou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.

Ke stažení:

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022