Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Životopis P. Pittra a O. Fierzové

Životopis P. Pittra

Život a dílo Přemysla Pittra (1895 – 1976) a s ním spojené osudy lidí byly ovlivněny dějinnými zvraty, které přineslo 20. století. Pittra v mládí hluboce poznamenala smrt obou rodičů a hrůzná zkušenost z fronty první světové války, což ho přivedlo k rozhodnutí zasvětit celý svůj život pomoci druhým lidem – hlavně dětem. Za první republiky působil mezi chudými dětmi na pražském Žižkově. S pomocí přátel vybudoval Milíčův dům, zařízení pro mimoškolní činnost dětí. Kromě toho se angažoval v mírovém hnutí a publikoval v různých časopisech včetně jím vydávaného časopisu Sbratření.

Během druhé světové války pomáhal židovským rodinám a po jejím skončení zorganizoval „akci zámky“, díky které byly v ozdravovnách poblíž Prahy zachráněny stovky dětí - dětí židovských, které se vracely z koncentračních táborů, i dětí německých z českých internačních táborů. Mnohým dětem pomáhal najít jejich ztracené příbuzné. V roce 1951 byl Pitter nucen emigrovat. Léta působil v německém táboře pro uprchlíky Valka, spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa, přispíval do exilových časopisů.

Poslední roky života strávil ve Švýcarsku, kde založil Husův sbor Čechů a Slováků v Curychu; vydával časopis Hovory s pisateli.

Činnost Přemysla Pittra byla oceněna četnými vyznamenáními – obdržel oficiální uznání izraelské vlády, Záslužný kříž I. třídy Spolkové republiky Německo, čestný doktorát teologie curyšské univerzity, medaili in memoriam od společnosti sudetoněmeckých evangelických křesťanů Johannes Mathesius Gesellschaft nebo in memoriam Řád T. G. Masaryka. Generální konference UNESCO zařadila 100. výročí narození významného českého pedagoga, pacifisty, křesťanského myslitele a humanisty Přemysla Pittra (1895 – 1976) mezi světová kulturní výročí roku 1995.

Vytvořili jsme pro Vás životopisná data P. Pittra:

Životopis O. Fierzové

Olga Fierzová (1900 – 1990) se narodila ve Švýcarsku. Vystudovala učitelský ústav a působila jako domácí učitelka a později pracovala v anglickém dívčím penzionátu.

V roce 1926 se na konferenci Hnutí pro mezinárodní smír seznámila s Přemyslem Pittrem, následovala ho do Prahy a stala se jeho spolupracovnicí na celý život. Věnovala se dětem v Milíčově domě, spoluorganizovala operace Zámky, pracovala s uprchlíky v táboře Valka. Po smrti Pittra převzala vydávání časopisu Hovory s pisateli.

Olga Fierzová obdržela četná vyznamenání - čestný list vydaný židovským památníkem Yad Vashem v Jeruzalémě, izraelské vyznamenání Medaile spravedlivých, strom v Aleji spravedlivých v památníku Yad Vashem v Jeruzalémě, Čestné uznání in memoriam od ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a in memoriam Medaile Za zásluhy I. stupně.

Vytvořili jsme pro Vás životopisná data O. Fierzové:

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024