Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Životopis P. Pittra a O. Fierzové

Životopis P. Pittra

Přemysl Pitter (1895 – 1976) působil za první republiky mezi chudými dětmi na pražském Žižkově. S pomocí přátel vybudoval Milíčův dům, zařízení pro mimoškolní činnost dětí. Kromě toho se angažoval v mírovém hnutí a publikoval v různých časopisech včetně jím vydávaného časopisu Sbratření.

Během druhé světové války pomáhal židovským rodinám a po jejím skončení zorganizoval operaci Zámky, díky které byly v ozdravovnách poblíž Prahy zachráněny stovky dětí - dětí židovských, které se vracely z koncentračních táborů, i dětí německých z českých internačních táborů. Mnohým dětem pomáhal najít jejich ztracené příbuzné. V roce 1951 byl nucen Pitter emigrovat. Léta působil v německém táboře pro uprchlíky Valka, spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa, přispíval do exilových časopisů.

Poslední roky života strávil ve Švýcarsku, kde založil Husův sbor Čechů a Slováků v Zürychu; vydával časopis Hovory s pisateli.

Činnost Přemysla Pittra byla oceněna významnými vyznamenáními – obdržel oficiální uznání izraelské vlády, Záslužný kříž I. třídy Spolkové republiky Německo, čestný doktorát teologie curyšské univerzity, medaili in memoriam od společnosti sudetoněmeckých evangelických křesťanů Johannes Mathesius Gesellschaft nebo in memoriam Řád T. G. Masaryka. Generální konference UNESCO zařadila 100. výročí narození významného českého pedagoga, pacifisty, křesťanského myslitele a humanisty Přemysla Pittra (1895 – 1976) mezi světová kulturní výročí roku 1995.

Vytvořili jsme pro Vás životopisná data P. Pittra:

Vojákem v I. světové válce

První světová válka, která proběhla v letech 1914–1918, byla nejen do té doby největší válkou v dějinách, ale také vojenským, politickým a sociálním předělem mezi starým „dlouhým“ 19. stoletím a 20. stoletím. Během této války a především po ní se změnil tehdejší svět starých císařství a monarchií ve svět menších národních republik a totalitních států.

Proměnilo se i myšlení lidí, kteří zakusili takové válečné hrůzy, epidemie a všudypřítomný nedostatek, jaké Evropa do té doby nepoznala. Nejhůře byli poznamenáni vojáci, kteří v této válce bojovali. Díky rozvoji moderní techniky totiž před válkou i během ní vznikaly zbraně, jež byly schopné zabíjet lidi po stovkách (kulomety, moderní děla, bojový plyn, tanky atd.). Vojáci tak byli často zbytečně posíláni na jatka a i pokud to přežili, byli těmito zážitky poznamenáni do konce života. Mnozí se vraceli domů duševně i fyzicky zmrzačení a měli potíže zařadit se opět do normálního života.

Velké množství zajímavých materiálů k tématu 1. světová válka a vznik Československa najdete na samostatných stránkách, které připravilo NPMK pro obohacení výuky o Velké válce ve školách.

Válka změnila také život P. Pittra. Paradoxně z ní však vyšel jako hluboce věřící člověk, který se rozhodl zasvětit svůj život pomoci druhým.

vojínem
P. Pitter doma na dovolené z bojišť 1. světové války (3. zprava).
navrátilec
Ateliérové foto P. Pittra jako vojáka z haličské fronty v r. 1915.
průkazová fotografie
P. Pitter byl krátce po r. 1918 zaměstnán jako sociální referent u Ministerstva národní obrany, průkazové foto.

Životopis O. Fierzové

Olga Fierzová (1900 – 1990) se narodila ve Švýcarsku. Vystudovala učitelský ústav a působila jako domácí učitelka a později pracovala v anglickém dívčím penzionátu.

V roce 1926 se na konferenci Hnutí pro mezinárodní smír seznámila s Přemyslem Pittrem, následovala ho do Prahy a stala se jeho spolupracovnicí na celý život. Věnovala se dětem v Milíčově domě, spoluorganizovala operace Zámky, pracovala s uprchlíky v táboře Valka. Po smrti Pittra převzala vydávání časopisu Hovory s pisateli.

Olga Fierzová obdržela četná vyznamenání - čestný list vydaný židovským památníkem Yad Vashem v Jeruzalémě, izraelské vyznamenání Medaile spravedlivých, strom v Aleji spravedlivých v památníku Yad Vashem v Jeruzalémě, Čestné uznání in memoriam od ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a in memoriam Medaile Za zásluhy I. stupně.

Vytvořili jsme pro Vás životopisná data O. Fierzové:

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019