Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Konference Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti

Konferenci uspořádaly ve spolupráci Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) dne 19. února 2015 na MŠMT. Konala se také při příležitosti 120. výročí narození P. Pittra, významného představitele humanismu 20. století. Jako akreditovaný pořad byla především určena pedagogům, kterým nabídla ojedinělý pohled na podobu dětství na pozadí válečného konfliktu.

Konferenci zahájil 1. náměstek ministra školství Jan Zikl a ředitelka NPMK dr. M. Pánková a ředitelka NIDV Mgr. Plitzová. Ve svých projevech se řečníci soustředili na přínos odborných konferencí pro vzdělávání pedagogických pracovníků a také seznámili účastníky s dalšími připravovanými projekty.

zahájení
Konferenci zahájil 1. náměstek ministra školství J. Zikl, vlevo ředitelka NPMK dr. Pánková, vpravo ředitelka NIDV Mgr. Plitzová.

Ve svém příspěvku se během dopolední části věnovala dr. Halířová životu v zázemí během 1. světové války a péči o sirotky a delikventní děti. V dalších příspěvcích byly představeny webové stránky 1914-1918.npmk.cz, které slouží jako podpora kvalitní výuky dějepisu a společenskovědních předmětů k tématu 1. světové války, legionářů a vzniku Československa.

Cílem stránek připravovaných NPMK není snaha o nahrazení učebnic, ale snaha o doplnění probírané látky o zajímavé doplňující informace a podklady z fondu NPMK. Účastníci přednášky byli seznámeni se strukturou a obsahem stránek.

Prof. Lenderová ve svém hlavním příspěvku poutavě představila osudy dětí žijících v českých zemích v letech 1. světové války. Zaměřila se na nedostatek základních životních potřeb, který na děti doléhal. Na základě analýzy dobových čítanek se účastníci dozvěděli o výchově k rakouskému patriotismu v tehdejších školních zařízeních a o osudu dětí bez domova a dětí internovaných. Prof. Lenderová také představila právě vydanou publikaci Vše pro dítě z nakladatelství Paseka.

představení publikace
Prof. Lenderová (vpravo) představila publikaci Vše pro dítě.

Odpolední část byla věnována osudům významného českého humanisty a sociálního pracovníka P. Pittra během první světové války, kam se dostal coby devatenáctiletý dobrovolník. Pozornost byla soustředěna na vylíčení jeho osobních prožitků, které během čtyř let Velké války zakusil a na způsob, jakým ovlivnily jeho další život, postoje a názory. Na prožitcích P. Pittra byl popsán každodenní život obyčejných vojáků na bojištích, ale také např. bojové útoky, práce zdravotníků, nebo vztah důstojnictva k mužstvu. Také byl v posledním příspěvku konference zmapován Pittrův příklon k pacifismu, což byl přímý důsledek prožitých válečných útrap.

účastníci
Účastníci konference.

Předností těchto příspěvků bylo přiblížení Velké války na osudu konkrétní osobnosti, což představuje vítanou možnost vhledu do osobních prožitků a dalších životních osudů zajímavých postav našich dějin. Konference se u pedagogů setkala s úspěchem, z příspěvků bude vydána publikace.

Ke stažení: program konference

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022