Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Dopis 16

16. dopis                                                                                                      Londýn v pondělí 25.února 1946

 

Drazí!

 

Sedím ve vlaku a blížím se k Thorpeness na východním pobřeží Anglie, kde budu hostem u Miss Ruth Fry a Lady Gibb (bydlí spolu na samém pobřeží). Na stanici mne bude čekat moje hostitelka s autem. Moje dny v Anglii jsou sečteny. V pondělí 4. března se vrátím do Enfieldu a v úterý ráno odletím do Paříže. Na sobotu 9. mám zamluvené místo v letadle do Ženevy. Napíšu Alice D. a poprosím, aby mně obstarala nocleh. Chci u ní pobýt přes weekend a v pondělí vyřídit věci na Mez. Č. Kříži (doufám, že Alice mi bude nápomocna). V úterý, nejpozději ve středu pojedu na Beatenberg, a v pátek chci být v Zugu. V pondělí  18. zamýšlím do Zürichu a v sobotu 23. do Prahy letadlem. To je ovšem můj lidský záměr. Uvidím, jak si to přeje Bůh. Budu-li v neděli 24. v Praze, pak jsem ochoten kázati v M. D. nebo na Štiříně – jak chcete; rozhodně bych chtěl míti děkovné shromáždění a odpoledne nebo večer vyprávěti o mých zážitcích, odpovídati na otázky a vyslechnouti zprávu vaši. To hlavně. Přivítal bych ovšem velmi, kdybyste se rozhodli pro Učitele. To všecko však přenechávám vašemu uvážení a rozhodnutí. ( Doporučuji v neděli 24/3 Učitele a příští neděli Štiřín. R. – poznámka psaná jinou rukou)

V Thorpeness nebudu zahálet. Musím napsat celou řadu dopisů a rukopis „Posla“, který dám Fedorovi a Olze k censuře. Doufám, že nebude přísná. Ostatně poslední slovo si vyhrazuji sám.

Celou dobu svého pobytu zde byl jsem zdráv a svěží, až teď cítím mentální únavu. Za veliký úspěch své cesty sem pokládám utužení přátelství ze starými přáteli a navázání nových velmi cenných styků. Opravdu se smutkem se loučím s „My Dear England“. Zvykl jsem si tu tak, že je mi, jako bych měl opustit na dlouhou dobu svůj domov a přátele. Dá Bůh, že se sem zas brzo vrátím. (Vlak sebou hází, špatně se mi píše.)

Také sbírka textilií má krásný úspěch. Soustředila se na dvou místech: u Grace a u Mrs. Brants v Jordans (spolu s Lady Jowit a Mme Lobkowicz.) Všecky tyto zásilky expeduje Ing.  Englȁnder přímo na jméno Dr. Kohouta, a jsou určeny výhradně pro „P. P.‘s Action“. Prosím Fedora nebo Olgu, aby se s Dr. Kohoutem dorozuměli a zásilky od něho převzali. Akce Grace Bestonové je lépe organisovaná, všecko je skvostně zabaleno a učiněn seznam, jehož opis přikládám. Dr. Vojáček soupis udělal jen od první sbírky.

A teď k Tvým dopisům, milá Olgo. Dostal jsem všecky správně: 16., 17., 18., i dopis od Aničky R. a srdečně za všecko děkuji. Také jsem dostal dopis od Zdenka a mých kluků (datovaný a to 17. II.) ze Štiřína. Přiložili mi fotografie (svoje) na památku. Z jejich srdečných slov a vzpomínek mám opravdu radost. Zdá se, že se nám ti kluci vydařili. Bolestné zkoušky a zkušenosti, jimiž prošli, byli námi dobře usměrněny. Dopis byl dán na poštu ve Skotsku (zpáteční adresa: Manfred Emer, Nolton House, Lasswade, Midlothian, Scotland).

Pokud se elektr. zámku týče, řekl Runham, že je to německý patent, v Anglii neznámý. Píšu tatínkovi, oznamuji mu svou návštěvu a Tvůj dopis ohledně zámku mu přikládám, s prosbou, zda li by mohl zámek objednat někde ve Švýcarsku.

Sešel jsem se s Percym B. ve Friends Housu a pověděl mu všecko o návštěvě Nevinově u nás. Moc ho všecko zajímalo, zejména to o far. Kučerovi. Prosím, starejte se, aby neměl překážek s cestou do Stockholmu! Byl bych velmi rád, kdyby tam jel!

Kolik dělalo těch 10 ₤ v Kčs, které jste mi poslali?

Zpráva o Soně bude Crepignyho zajímat.

Vrata (nová) jste už dali natřít? Ne-li, nech to brzo udělat. V zimě to dlouho schne, a potřebuje to dvojí nátěr.

Jsem zvědav, co se stalo s Feluškou Mellerovou.

Dr. Šoltézs mi telegram neposlal, myslím, že mu to Dr. Kohout rozmluvil. Teď už je to stejně skončené. Pokračování je v Praze. Co říkal Dr. Kohout mé zprávě? Dal ji číst Šoltézovi?

Jak se Ti spí v mé posteli? Brzo tě vyhodím!          

Otázku českosl. mládeže do Britanie jsme znovu diskutovali a zdá se nám, že pro náš účel se nejlépe hodí letní táboření nebo letní kursy. Až se v Praze o věci dohovoříme, předložíme naše návrhy Lady Jowit a Mne. Lob. Ty se o věc nejvíc  zajímají  a mají možnosti akci umožnit.

Raději než „Sbratření“ vydával bych sbírky kázání a výkladů Bible. To by mi tak nezabralo čas a naší době lépe odpovídalo. Nemyslíte? Mimoto jednou za ¼ roku „Posla“ rozmnožovaného. Pochybuji, že by nám „Sbr.“ dovolili. Ostatně možná, že volby poměry pozmění.

Ten tábor int. Němců je v Liverpoolu kanadském. Psát je tam možno. Miss Warner z Br. Red C. mi doporučila, abych se vrátil na Unrru, že prý má nyní za úkol starat se o transportování Němců z ČSR a Polska, pokud tito Němci měli nebo mají svůj domicil v Německu. Tyto transporty se nepočítají mezi regulérní a UNRRA má právo tyto transporty provádět. To je velmi důležité a měli bychom v tom s naší Unrou v Praze spolupracovat a jí v tom pomáhat a podporovat. To je přece také práce, spadající do naší kompetence v Min. soc. péče!

Obávám se, že se to ovoce v tom balíku zkazí. Balík je celý Tvůj, ne jenom něco z něho. Není-li pí. N. ještě doma, požádej pana N. aby Ti balík vydal. Anebo až sekretářka sejme vrchní obal, pod ním je obal s adresou Milíč. domu.

Možná, že toto je můj poslední dopis z Anglie. Doufám, že na mých příštích zastávkách ve Francii a ve Švýcarsku budou mne čekat Tvoje dopisy.

Pán Bůh Vás všecky opatruj a v lásce spojuj!

Váš Přemysl.

Přílohy:

1. „Peace News“ s článkem o mně.

2. Seznam Grace B.

3. Seznam Dr. Vojáčka.

4. Dopis Dr Kohoutovi.

5. Dopis Ing. Skalickému.

6. Opis dopisu Jonassena Dr. Kohoutovi.

Dodatkem:

O své dlouhé rozmluvě s Drem Lob. jsem se už zmínil? Povím až ústně.

V sobotu byl jsem s Elsou a Sylvou u Arnošta Frieda, který se vrátil do Londýna, aby se přestěhoval s rodinou do Prahy. Jeho žena se velmi bojí, protože neumí česky. Večer u Elsy měl jsem dlouhou rozmluvu o vegetarismu, pacifismu a náboženství. Sylva je úplně našeho ducha. Byl jsem dojat její opravdovostí a radoval jsem se s Jindřichem!

V neděli jsem se byl rozloučit v Jordans a dnes ráno se vrátil.

CAPP-00224 , ČAPP 40

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024