Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Historické setkání s židovskými dětmi Přemysla Pittra v Tel Avivu

Když v roce 2010 připomínalo Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze výstavou a mezinárodní konferencí „Evropský humanista Přemysl Pitter (1895-1976)“ nezpochybnitelné, mezinárodně uznávané zásluhy Přemysla Pittra, upozornila paní Magda Bar-Or, jedno z Pittrových dětí v Izraeli, že v této zemi žijí ještě Pittrovy děti, které dosud neobdržely jeho pamětní medaili jako důkaz, že na ně Česká (resp. Československá) republika myslí. Po vypracování jejich seznamu, projednání ve Správní radě Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové a po zajištění potřebných administrativních náležitostí, o něž se postarali pracovníci Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze, byly dne 27. dubna 2011 předány medaile 18 osobám. Z rukou PhDr. Markéty Pánkové (ředitelky Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze a výkonné ředitelky Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové), Mgr. Josefa Daniela Beneše a spisovatele Pavla Kohna (členů Správní Rady Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové) medaile osobně převzali za účasti rodinných příslušníků:

paní Ruth Aviram, Haifa, Izrael

Pan Yehuda Bacon, žije v Jerusalemě. Narodil se na Moravě v rodině podnikatele, zařazen do transportu do Terezína, prošel Osvětimí. Po osvobození se dostal do Štiřína, zde absolvoval lekce v malířství a o dějinách umění mu přednášel dr. Vogel. Po odjezdu do Palestiny vystudoval výtvarné umění a stal se významným výtvarníkem, vystavoval v řadě měst na celém světě. Působil též jako profesor. Jeho druhá manželka vyučuje literaturu na jeruz. univerzitě.

paní Tova Dobrush, Natanya, Izrael

Pan David Gat bydlí v Herzliah v Izraeli. Narodil se na Podkarpatské Rusi, transportován do Buchenwaldu a Dachau. Přežil, zotavoval se i s bratrem na Štiříně, odjeli do Palestiny. Bratr padl během bojů v roce 1948. Pan Gat pracoval jako elektrikář.

pan Josef Kapel, Kfar – Vradim, Izrael  (Polák)

pan Jacob Kelner, Moshav Kfar Chajim, Izrael

paní Greta Klingsberg, Jerusalem, Izrael (Opava)

Paní Shoshanah Korman žije v Even Jehudě v Izraeli. Dříve se jmenovala Uršula, od dětství se jí přezdívá Ula. Narodila se v Berlíně, odsud byla transportována do Terezína ještě se dvěma sestrami. Po osvobození byla nv zámeckých ozdravovnách. Po odjezdu do Palestiny pracovala jako ošetřovatelka.  Ovdověla před několika lety.

Pan Mordechaj Livni z Kirjat Tivon v Izraeli se původně jmenoval Max Lieben. Znali se s P. Pittrem ještě před válkou. Za okupace byla jeho rodina podporována PP a OF, nosili jim jídlo

Paní Tirza Or-Chadash z Rechovot v Izraeli se narodila na Moravě jako Tereza Sekalová. Prošla transportem do Terezína, byla v Osvětimi, Bergen-Belsenu. Po válce v zámeckých ozdravovnách a v MD pomáhala v kuchyni. Vyučila se švadlenou, r.1949 odešla do Izraele, je vdovou.

Paní Chava Presburger žije vBer – Shebah. Narodila se v Praze ve smíšené rodině jako Eva Ginzová, její rodiče znali P. Pittra ještě před válkou (finančně podporovali Milíčův dům). Transportována do Terezína, po osvobození byla na zámku v Kamenici. S pozdějším manželem odjeli do Izraele. Působila jako výtvarnice, její umělecky zpracovaný Terezínský deník je vystaven v Muzeu gheta v Terezíně. Bratr  Petr Ginz byl také umělecky nadaný, zahynul v Osvětimi, proslavil ho posmrtně vydaný deník (2005). Jeho kresbu Pohled z Měsíce na planetu Zemi si s sebou vzal na palubu raketoplánu Columbia izraelský astronaut – mise skončila katastrofou, posádka zahynula.   

pan Shimon Rotshild, Herzeliah, Izrael

Pan Jisaschar Segal z Givatajim v Izraeli se narodil v Rumunsku, chodil do maďarské školy. Byl transportován do Osvětimi. Po osvobození léčen na tuberkulózu, pobýval ve Štiříně. Odjel do Palestiny, zde vyráběl zahradní nábytek, je otcem 5 dětí.

pan Moshe Traub, Givatajim, Izrael (medaili obdržel před svým skonem – Správní rada Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové rozhodla na žádost jeho sestřenice paní Magdy Bar-Or medaili zaslat v předstihu v březnu t.r., aby se mu udělala radost. Bylo to dobře, protože se 27. dubna již nedožil. Místo něj se slavnostního aktu zúčastnily jeho žena Sára a 2 děti) – Ostrava

pan Zwi Weiser, Givatajim, Izrael

Čtyři pozvaní se museli bohužel ze zdravotních důvodů omluvit:

pan Sinai Adler, rabín (Jeruzalém)

paní Edith Heisler (Rishon Lezion) - medaili za ní převzal její bratr pan Zwi Weiser

paní Chava Presburger (Ber-Sebah)

paní Marcela Varady (Ben –Shebah).

Předání medailí se uskutečnilo během slavnostního aktu ve Společenském sále Zastupitelského úřadu České republiky v Tel Avivu za přítomnosti J. E. Tomáše Pojara, velvyslance České republiky ve Státě Izrael. Účastnili se ho z české strany rovněž manželé Křenovi (režiséři), Alfréd Strejček, paní Rut Kohnová a manželka Mgr. Beneše. Přítomny byly i „děti“, které medaili P. Pittra obdržely již dříve a které jsou v kontaktu s Nadačním fondem P. Pittra. Mezi ně patří zejména paní Magda Bar-Or, která přišla i se svým synem. Mezi přítomnými byli i přátelé, které pozval Pavel Kohn; poznali se v koncentračním táboře Buchenwald.

Během setkání byl přítomným představen film režiséra Tomáše Škrdlanta o P. Pittrovi. Na závěr svým mistrovským přednesem Alfred Strejček znovu oživil hrdinský čin P. Pittra a osudy některých dětí, jako například bývalého Pražáka Pavla Kohna, dnes v Německu žijícího Pittrova životopisce a autora knihy o dramatických životních osudech jeho chovanců.

Setkání s „dětmi P. Pittra“ byl malý zázrak, neboť se podařilo zorganizovat i přesto, že řada z nich dnes již není v dobrém zdravotním stavu a žijí na různých místech v Izraeli. Často jim s dopravou do Tel Avivu pomáhali jejich příbuzní. Setkání s „dětmi“, které prošly hrůzami nacistických táborů a ghett, a přesto zůstaly silnými, byl velký zážitek, který přesahuje svým významem do současnosti. Pro českou stranu nebylo prioritní předání medailí. Smyslem akce bylo navázání nových kontaktů s „dětmi Přemysla Pittra“. Jen některé z  „dětí“ mohly navštívit v minulosti Českou republiku, být u toho, kdy byly připraveny akce věnované P. Pittrovi či jeho spolupracovníkům v Praze nebo na jiných památných místech, např. ve Štiříně.

Akce byla historicky významná, proto setkání bude zachyceno v dokumentárním filmu natáčeném manželi Křenovými, za podpory Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové a Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze; ve filmu se budou odehrávat příběhy lidí; autoři filmového zpracování se pokusí tyto příběhy vysvětlit v historických souvislostech a předat nejmladšímu pokolení, dětem. Setkání bylo povzbuzující pro všechny zúčastněné, protože byl naplněn jeho zásadní smysl, a to, že společnost nezapomíná. Lidské příběhy těchto „dětí“ jsou natolik silné, že zážitky ze setkání s nimi dosud přetrvávají v našich myslích. Jejich příběhy znovu ožijí za pomoci filmů prostřednictvím expozice Pedagogického muzea. Přirozeně nemohly být natáčeny příběhy všech pozvaných, proto byly vybrány hlavně ty „dětí“, které hovoří stále krásně česky. Svůj příběh vyprávěla paní Magda Bar-Or, paní Ruth Aviram, paní Greta Klingsberg a pan Yehuda Bacon (natáčeno na velvyslanectví 27. 4.).

Čeští účastníci setkání se dne 28. dubna 2011 rovněž poklonili odkazu P. Pittra a Olgy Fierzové v Památníku obětí a hrdinů holocaustu  Jad Vašem v Jeruzalémě. Jak je známo, Přemyslu Pittrovi a Olze Fierzové byl udělen titul Spravedlivý mezi národy a k jejich poctě byly zasazeny památné stromy v Aleji spravedlivých. Strom na počest P. Pittra byl zasazen v r. 1964 a na počest O. Fierzové v r. 1986. O zasazení stromu na počest O. Fierzové se nejvíce zasloužila výše uvedená Magda Bar-Or. Česká delegace rovněž navštívila Památník Jad Vašem věnovaný dramatické historii židovského holocaustu. Zde je také umístěna kresba výtvarníka Yehudy Bacona, kterou věnoval Přemyslu Pittrovi.

Setkání s židovskými dětmi v Tel Avivu se konalo za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva zahraničních věcí Státu Izrael. Udílení Pamětních medailí P. Pittra se pro všechny děti stalo důkazem, že na ně Česká republika nezapomíná a že si vysoce cení odkazu díla a působení P. Pittra, tohoto muže tolerance a humanity, křesťanského myslitele, pedagoga a vychovatele. „Děti“ dodnes vzpomínají na své dávné opatrovníky v ozdravovnách na zámcích Štiřín, Olešovice, Kamenice a Lojovice, za jejichž pomoci se po hrůzných letech 2. světové války vracely do běžného každodenního života. Setkání tak bylo z jejich strany další příležitostí k vyjádření úcty a vděčnosti P. Pittrovi a jeho spolupracovníkům.

Markéta Pánková

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023